شرکت معدنی همدی توس

  1. مهندس غلامحسین مجیدزاده (فوق لیسانس استخراج)
  2. مرحوم مهندس عباس عبدزاده (فوق لیسانس صنایع کانی یر فلزی)
  مهندس سمانه منصوری
  شرکت صنعتی و معـدنی همـدی توس از زیرمجموعه های گروه معدن کاران شرق، در تاریخ 1380/06/07 به صورت شرکت سهـامی خاص تاسـیس و در تـاریخ 15 شهریورماه 1380 تحت شماره 16661 در اداره ثبت شرکت ها و موسسـات غیـر دولـتی با هدف انجام فعالیت های تاثیرگذار در صنعت و معدن کشور به ثبت رسیده است.
  موضوع فعالیت شرکـت شـامل اکـتشاف، بهـره بـرداری مواد معدنی و انجام فعالیت های بازرگانی مربوطه می باشد.
  شناسه ملی شرکت تحت شماره 10380322517 و مرکز اصلی آن مشهد، بلوار فردوسی ، حدفاصل میـدان جانبــاز و خیابان ثمـانه ، پلاک 129 است.
  از فعـالیت هـای انجــام شــده در این ســال هــا که نتایج آن در ســال هـای اخیـر قابـل مشـاهده و بهــره برداری مـی بـاشد ، می تــوان بـه طــراحـی و استـخراج معــدن ، بهـره برداری و تولید خاک های صنـعتی به میزان درصد قابل توجـهی از استخراج استان اشاره نمود.
  همچنـین شـرکـت به صورت غیـرمستقیـم نیـز از طریق سرمایـه گذاری در محدوده های معدنی فلزی و غیرفلزی، اهداف خود را بهبود بخشیده است.

محصولات